SABUY Alliance ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายการให้บริการการจ้างงาน
ให้บริการจัดหาและคัดเลือกและส่งมอบงาน
เพื่อดำเนินงานในองค์กรต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรม โรงงาน
โกดัง ห้างสรรพสินค้า และสำนักงาน ทั่วประเทศไทย

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

  • ประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในการบริหารจัดการเอาท์ซอร์ส
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 15 ปี

เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถลดต้นทุนและ
ลดกระบวนการในการจัดการและบริการของเรา
สามารถเพิ่มความสามารถของพนักงานภายใน
องค์กรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพการบริการของเรา

Outsourcing ให้หลากหลายกลุ่มธุรกิจ ทุกระดับในองค์กร

มีสวัสดิการที่ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด
กองทุน, สิทธิต่างๆ, ประกันชีวิต และสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ

จ่ายค่าจ้างให้พนักงานตรงเวลา
โดยจ่ายก่อนและเรียกเก็บจากลูกค้าภายหลัง

ปรับแต่งระบบ HRIS ให้เหมาะสมกับลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์
ด้านการบริหารงานบุคคลมากกว่า 15 ปี

ด้วยประสบการณ์การสรรหาและว่าจ้างงาน
กว่า 60,000 อัตราและสามารถรองรับพนักงานได้ไม่จำกัด

BECOME A PREFERRED PARTNER